"Tämä kyseinen toiminta on hyväksi yhteiskunnalle." -Mies, 21

Ulkopuolelta osallisuuteen: Mikä Nuorisotakuutalo on?


Suomessa on hälyttävän suuri joukko nuoria aikuisia, jotka ovat päätyneet syrjään oman elämänsä kuskin paikalta - koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia nuoria on koko maassamme noin 60 000. 

Valo-Valmennusyhdistys on kehittänyt yhteistyössä LIVE-palveluiden kanssa OKM:n Nuorisoyksikön tuella Nuorisotakuutalosta siirrettävän toimintamallin. 

Nuorisotakuutalo täydentää jo olemassa olevia paikallisia verkostoja nuorisotyöllisellä otteella vahvistaen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien alle 29-vuotiaiden nuorten aikuisten palveluja. Haluamme, että jokaisella nuorella on mahdollisuus omannäköiseensä tulevaisuuteen, myös koulutukseen ja työhön.

Nuorisotakuutalo tarjoaa nuorelle pysäkin, jossa tarkistaa oman aikataulunsa mukaan tulevaisuutensa suuntaa rautaiset läsnäolevat ammattilaiset vierellään.

Nuorisotakuutalon mallia on alun perin konseptoitu Raumalla ja sen kehittämisessä on otettu vaikutteita mm. ruotsalaisesta Fryshuset-konseptista sekä tanskalaisesta Projekt Udenførista. Helsingissä toimintamallin kehittämishanke on aloitettu syksyllä 2017. 


Kynnyksettömyys

"Kynnyksetön paikka, johon ei tarvitse lähetettä, eikä tullessaan tietää mihin tarvitsee apua tai tukea."

Kohtaaminen

"Nuorisotakuutalolla nuori kohdataan siten, että nuori haluaa itse palata takaisin. Nuori kohdataan kokonaisena ihmisenä ja hän on itsenään riittävä." 

Luottamus

"Nuorisotakuutalo palvelee niitä nuoria, jotka ovat pettyneitä palveluihin, eivätkä enää halua viranomaiskontakteja." 

Kiireettömyys

"Nuorisotakuutalolla nuori kokee voivansa rauhoittua - ei olekaan kiirettä. Luottamus ja turvallisuuden kokemus vahvistuvat, ja nuori rohkaistuu miettimään omaa tulevaisuuttaan ja mahdollisuuksiaan."

Oikea-aikaisuus

"Nuoren elämässä moni asia on mennyt pieleen. Nuori on turhautunut palveluihin, joita ei itse koe tarvitsevansa juuri sillä hetkellä."

Jatkuvuus

"Nuorelle on löytynyt koulutus- tai työpaikka, mutta Nuorisotakuutalo on edelleen tukikohta, johon voi tulla kertomaan kuulumisiaan tai vaikkapa kysymään, miten toimia työpaikan sosiaalisissa tilanteissa." Lähde: Koostettu Helsingin Nuorisotakuutalon verkostokyselystä sekä työntekijöiden  PATA-itsearvioinnista 2019

Haavoittuvassa asemassa olevan nuoren Suomi 2019


 • Maassamme on joukko nuoria, joiden aikuisen toimijuuden kehittyminen edellyttää aikuisten ammattilaisten tukea ja riittävästi aikaa.
 • Suomessa on NEET-nuoria, joiden toimintakyky on heikentynyt.
 • Työkyvyttömyyseläkkeellä on nuoria, jotka tarvitsevat erityistä tukea kuntoutuakseen koulutukseen tai työhön.
 • Nuorten yksinäisyys ja eristäytyminen ovat vakava kansallinen ongelma.
 • Kiusatuksi joutuminen vahvistaa syrjään jäämistä.
 • Nuorten rikollisuuden vähentämiseksi tarvitaan varhaista puuttumista.
 • Nuorten päihteiden käyttö ennustaa ongelmia myöhemmässä elämässä.

 • Nuoret tarvitsevat tukea siirtyessään asunnottomuudesta kohti omaa kotia.
 • Nuoret tarvitsevat tukea oman talouden hallintaan.
 • Nuorilla on puutteita ruokatajunsa suhteen.
 • Pirstaleisten palveluiden piirissä olevat nuoret tarvitsevat yhden pysyvän ammattilaisen, johon rakentaa luottamus ja jolla on aikaa.
 • Nuoren kunnioittava kohtaaminen luo mahdollisuuden yhteistyölle.
 • Nuorilta aikuisilta puuttuu mahdollisuuksia tutustua toisiin nuoriin aikuisiin turvallisessa ympäristössä.
 • Ohjaamojen ja etsivän nuorisotyön rinnalle tarvitaan Nuorisotakuutalon tyyppistä toimintaa.

Missiomme

Nuorisotakuutalolla Nuori tavoittaa luottamuksen itseensä,
toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan -
hän löytää oman polkunsa aikuiseen toimijuuteen.

Palvelulupauksemme:

 • Nuorisotakuutalo tuo paikalliseen palveluverkostoon sitä täydentävän ja nuoren rinnalla kulkevan lisän.

 • Nuorisotakuutalolla nuoren kohtaaminen ja ohjaaminen lähtevät nuoren omista tarpeista, kun hän on siihen valmis, vaikka heti.

 • Nuorisotakuutalolla nuori kohdataan oman elämänsä potentiaalina matkalla kohti työtä tai koulutusta.

 • Nuorisotakuutalolla nuorta tuetaan löytämään itsensä näköinen polku, jonka suunnan tarkistamisessa nuorta tarvittaessa tuetaan.

Perusta oma talo?

Nuorisotakuutalot ovat yhdessä valtakunnallinen verkosto, joka myös tarjoaa alustan tiedon ja kokemusten keräämiseen sekä niiden hyödyntämiseen oman toiminnan kehittämiseksi. Haluamme, että uuden Nuorisotakuutalon käynnistäminen on mahdollisimman helppoa, koordinoidusti tuettua ja ekologista. 

Jotta Nuorisotakuutalo olisi Nuorisotakuutalo, sen tulee täyttää ainakin seuraavat ehdot:


 • Jokaisen nuoren kunnioittava kohtaaminen.
 • Kiireettömyys: Nuorille osoitetaan, että nyt ei ole hoppu minnekään. Kun nuori on valmis edistämään oman tulevaisuutensa suunnittelua, on työntekijä valmiina.
 • Nuorisotakuutalo toimii täydentävänä osana paikallista nuorten palveluiden verkostoa.
 • Nuorisotakuutalolla työskentelee vähintään kaksi nuorisotyön ja nuorten kohtaamisen ammattilaista. 

 • Nuorisotakuutalon toiminnalle on löytynyt rahoitus, joka mahdollistaa suunnitelmallisen toiminnan.
 • Tila on sekä fyysisesti että psykososiaalisesti kynnyksetön, saavutettava ja jokaiselle nuorelle turvallinen.
 • Toiminnan tavoite on tukea nuoren osallisuutta, vahvistaa hänen toimijuuttaan ja vähitellen ohjata kohti koulutusta tai työtä.
 • Nuorisotakuutalon toiminnan kehittämisen välineenä on säännöllinen arviointi.

Toimialueen analyysi & rahoitus

Toiminnan suunnittelui lähtee liikkeelle huolella tehdystä toiminta-alueen analyysistä. Siinä kartoitetaan keskeisien nuorten elämään liittyvien asioiden tilannetta toiminta-alueelta. Näitä ovat muun muassa:

 • Mikä on tämän kaavaillun alueen asukaspohja?
 • Entä sosioekonominen tilanne?
 • Mikä on nuorten tilanne?
 • Mitä palveluja nuorille aikuisille on jo tarjolla?
 • Onko niissä aukkokohtia?
 • Ketkä jo toimivat nuorten aikuisten parissa ja mikä on heidän käsityksensä Nuorisotakuutalon tarpeesta?

Hyödyllistä on myös havainnoida ympäristöä ja jututtaa kuntalaisia heidän ajatuksistaan nuorten ja nuorten aikuisten tilanteesta. Kun kokonaiskatsaus selkeytyy, on mahdollista ymmärtää, minkälaisille palveluille olisi tarvetta ja onko Nuorisotakuutalo toimiva ratkaisu tähän tarpeeseen.
Toiminta-alueanalyysistä löytynyt tarve Nuorisotakuutalon käynnistämiselle on ehto rahoitusneuvotteluille.

 • On hyödyllistä pohtia, voiko useampi organisaatio yhdessä kiinnittää toimintaan työntekijöitä. tai toimitiloja.
 • Rahoitusta voi järjestyä kunnan avustuksista. Nuorisotakuutalon toimintaan voidaan integroida myös etsivää nuorisotyötä ja työpajamuotoista työskentelyä.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön Nuorisoyksikön Aluehallintavirastojen (AVI) rahoitushaut ja Euroopan Sosiaalirahaston  rahoitukset soveltuvat Nuorisotakuutalon toimintaan. Mahdollisia rahoitushakuja on muitakin, ja niihin kannattaa tutustua ennakkoluulottomasti.
 • Yritysyhteistyön mahdollisuuksien tutkiminen on kannattavaa: yrityksen yhteiskuntavastuun voi ilmetä esimerkiksi nuorten toiminnan tukemisena, ruokalahjoituksina tai työharjoittelupaikkoina.

Verkostotyö & viestintä

Nuorisotakuutalon toiminnan käynnistämisessä paikallisten nuorten palveluja tarjoavien toimijoiden ja verkostojen tuki on välttämätöntä.

 • Avoimuus ja joustavuus edistävät sujuvaa yhteistyötä. Kun verkostossa muistetaan Nuorisotakuutalo hyvänä ja innostavana kumppanina, välittyy tämä tunne myös nuorille helpottaen heidän tuloaan Nuorisotakuutalolle.
 • Uskottavuus hyvänä toimijana verkostoissa vaatii huolellisuutta, esimerkiksi siten, että päällekkäisten yhteydenottojen välttämiseksi tiedetään kuka on ollut yhteydessä kysessä olevaan kumppaniorganisaatioon ja miksi.
 • Verkostotyössä on tärkeää pystyä selkeästi ilmaisemaan Nuorisotakuutalon tarjoamat palvelut: mitä se on ja mitä se ei ole ja kenelle se on suunnattu.
 • Toimiminen verkostoissa tarkoittaa jatkuvaa vuorovaikutteisuutta. Tämä tarkoittaa, että toimintaan on osallistuttava riittävän usein myös  paikan päällä.

Pääkohderyhmät viestinnässä ja markkinoinnissa ovat nuoret, nuorten lähipiiri, yhteistyökumppanit sekä laajempi yleisö, kuntapäättäjät ja media. Viestinnässä hyödynnetään Nuorisotakuutalon valtakunnallista brändiä ja siihen liittyvää viestintämateriaalia.

 • Osa kohderyhmän nuorista on jumiutunut kotiin ja kaikki sosiaalinen elämä painottuu verkkoon. Niinpä Nuorisotakuutalon viestinnässä painotetaankin sosiaalisen median ja verkkosivun käyttöä.
 • Yhteistyöverkostoille suunnataan viestintää erityisesti sosiaalisen median kanavien sähköpostitiedotteiden, esitteiden, nettisivujen, henkilökohtaisten tapaamisten ja tapahtumien kautta.
 • Laajemmalle yleisölle, kuntapäättäjille ja medialle viestiessä tärkeintä on tuoda näkyväksi kohderyhmän tilannetta ja Nuorisotakuutalon työn tuloksia.
 • Osana itsearviointia arvioidaan myös viestinnän tehokkuutta ja tiedottamisen onnistumista. Arviointi tehdään kolme kertaa vuodessa.

Tilan merkitys & toiminnan arviointi

Nuorisotakuutalo voi kuulostaa fyysiseen tilaan kiinnittyvältä toiminnalta. Todellisuudessa työtä tehdään myös tilojen ulkopuolella: kaduilla, kouluissa tai toisten toimijoiden tiloissa.

 • Nuorisotakuutalo on avoin myös muille toimijoille, joiden toiminnan tavoitteet ovat samansuuntaiset kuin Nuorisotakuutalolla.
 • Nuorisotakuutalon on tilana muodostuttava nuorten omaksi reviiriksi. Silloin nuorten on mahdollista rakentaa luottamustaan ja vähitellen kiiinnittyä yhteisöön.
 • Tilan käytössä on huomioitava nuorille mielekkäät toiminnot, joissa säilyy tuttuus ja turvallisuus.
 • On tärkeää, että kaikki tilat ovat nuorten kanssa yhteisiä.

Nuorisotakuutalo ei ole koskaan valmis, vaan sen toimintaa pitää peilata nuorten tarpeisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Toiminnan kehittäminen on jatkuvaa ja sen tulisikin olla yhteinen innoituksen lähde.

Helsingin Nuorisotakuutalon toiminnan kehittämisessä on käytetty muun muassa seuraavia menetelmiä:

 • Osallistava tarinallinen arviointi
 • Nuorisotakuutalon lähiverkoston palaute toiminnasta
 • STEAn PATA-itsearviointi
 • Työntekijäkyselyt

Ota yhteyttä!


Kaipaatko lisätietoa lukemastasi? Tarvitsetko apua oman pohdinnoissa oman talon perustamiseen? Vai kiinnostaisiko yhteistyö tai vaikkapa vapaaehtoistoiminta?